Megjelent a CSDDD rendelet

A múlt héten az Európai Parlament megszavazta a vállalati fenntarthatósági átvilágítási irányelvet (CSDD), amelynek az előkészítése többek között a hazai szabályozásra, az ESG törvény megfogalmazására és elfogadására is kihatott. A végső soron majd a tagországi implementációval hatályossá váló szabálycsomag a vállalatok tevékenységének a környezetre és az emberi jogokra gyakorolt negatív hatásait illetően kötelezettségeket ír elő számukra e hatások azonosítására, értékelésére, megelőzésére és kezelésére mind az upstream (beszállítók) mind a downstream (forgalmazók, felhasználók) vonatkozásában. Ezen túlmenően a vállalatoknak átmeneti terveket is el kell majd fogadniuk, hogy összhangba hozzák üzleti tevékenységüket a Párizsi megállapodással (a globális felmelegedés 1,5°C-ra való korlátozásával) és kötelezi a tagállamokat, hogy hozzanak létre felügyeleti hatóságokat a nem megfelelő vállalatok kivizsgálására és szankcionálására.

Az eredeti irányelv tervezet az elmúlt hónapok intenzív vitái következtében jelentősen felpuhult. A korábbi változatban az az 500 alkalmazottat foglalkoztató és 150 millió eurós forgalmat bonyolító vállalatokra vonatkozott volna, ami már rövid távon is érintette volna a hazai vállalatok egy körét is. A módosítások nyomán 2027-ben azt csak az 5000 alkalmazottat foglalkoztató és 1500 millió eurot forgalmazó vállalatoknak kell majd implementálniuk, 2028-tól a 3.000 alkalmazott és 900 millió euros forgalmú, 2029-től pedig az 1000 főt foglalkoztató és 450 millió árbevételt realizáló vállalatokra fog vonatkozni. Eredetileg a tervezet azt is tartalmazta, hogy a vállalatoknak pénzügyi ösztönzőkkel kell támogatniuk az éghajlatváltozási tervek végrehajtását, de végül ez se került be az Európa Parlament által elfogadott szövegbe.

AZ ESG törvény módosítása

Elfogadása óta még 4 hónap se telt el, de a tavaly év végén sebtében elfogadott ESG törvény máris komoly módosításra került. A módosítások mértékét jól tükrözi az, hogy a Magyar Közlönyben a záró rendelkezések nélkül 15 oldalt kitevő törvényt most egy 9 oldalas szöveggel korrigálták, miközben az ESG törvény záró rendelkezései között a CSRD implementálásának tekinthető számviteli törvény módosítása nem igényelt most semmiféle kiigazítást.

A módosítás egy része a jogalkotási szakzsargon alapján „kiegészítés”, egy része „elhagyás” egy része pedig „módosítás”. Ezek mögött pedig jórészt az áll, hogy a törvény eredeti megfogalmazásai számos ponton korlátozták a közel 20 végrehajtási rendelet eredeti szándékok szerinti megalkotását, illetve a szűkösre szabott előkészítő időszak során nem kezelt, és a végső szöveg alapján felmerülő anomáliák orvoslására is így kerülhetett sor.

Anélkül, hogy minden módosításon végig mennénk, megítélésünk szerint legfontosabbak a következők.

Kezdjük a közérdeklődés szempontjából legfontosabb módosításokkal, azokkal, amelyek az ESG beszámolóra kötelezetteket érinti. Komoly könnyebbséget jelent a magyarországi központú, leányvállalatokkal rendelkező vállalkozások számára az, hogy a módosítás alapján – hasonlóan a fenntarthatósági jelentésekhez – a Hatóságnak történő megfelelő bejelentés alapján a leányvállalatok mentesülnek a beszámolástól, amennyiben az anya a saját beszámolójában ezekre is kitér. További változás, hogy szűkül azoknak az információknak a köre is, amelyek alapján a vállalkozásokat nyilvántartásba veszik. Az ESG adatszolgáltatásról szóló 27.§-a több ponttal egészült ki, melyek közül ki kell emelni azt, hogy az adatszolgáltatás a beszámolón túl lehet a beszámoló mellékletét képező kérdőív is, illetve, hogy azok a vállalkozások, akik részére ESG adatszolgáltatást teljesítenek (pl. beszállítók), azok ezekről rendszeresen be kell számoljanak a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának. És hogy majd pontosan milyen szabványok alapján kell a beszámolókat és mellékleteit előállítani, hogy melyik adatszolgáltatást kinek, mikor és hogyan kell teljesíteni, arra majd a végrehajtási rendeletek fognak bővebb információval szolgálni.

Az ESG szolgáltatókkal kapcsolatosan pontosításra került, hogy a törvény a szolgáltatóknak csak a Magyarország területén nyújtott szolgáltatásaira vonatkozik, és itt is leszűkült a nyilvántartáshoz adandó információk köre. Azt is ki kell emelni, hogy mivel a szolgáltatók részletes szabályozás tárgyai, ezért a törvény módosítása arról is rendelkezik, hogy a hatóság hogyan jár el azokkal szemben, akik jogosulatlanul nyújtanak a törvényben körülírt ESG szolgáltatásokat. Az ESG tanúsítóknál pontosítva lett, hogy ilyen tevékenységet csak jogi személy folytathat és új pontként bekerült, hogy nem lehet tanúsító az a jogi személy és kapcsolódó személye, aki egy ESG adatszolgáltatásra kötelezettnél két egymást követő évben tanácsadó volt és fordítva (és hasonló összeférhetetlenségi szabályt fogalmaz meg a trv. módosítása a minősítőkkel kapcsolatosan is). További változás, hogy a törvény VII fejezetének címe megváltozott: az ESG szoftvereket forgalmazó és gyártó vállalatok helyett az ESG szoftverek címet viseli (és hasonlóan változott a szövegezés pl. az ESG szoftverek nyilvántartásáról szóló 42.§ -ban is). Fontos és a szolgáltatói kört kibővítő az a módosítás is, hogy az ESG szoftverek a nyilvántartáshoz nemcsak nemzeti, hanem európai kiberbiztonsági tanúsítvánnyal vagy megfelelőségi nyilatkozattal is rendelkezhetnek.

A törvénymódosítás számos ponton újra gombolja az ESG rendszer irányítását is. A Nemzetgazdasági Miniszter irányítása alatt álló Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség szerepe megerősödött. Egyrészt a korábbiakhoz képest az Ügynökség szemléletformáló és tanácsadói szolgáltatásokat is biztosít külön támogatási programban meghatározott feltételek mellett és nemcsak a tanácsadókat, hanem az őket oktató intézmények tájékoztatását és képzését is szervezi.  Minden bizonnyal ez is hozzájárult ahhoz, hogy az MGÜ vezetője tagja lett mind a Nemzetgazdasági Miniszter által vezetett ESG Tanácsnak (melynek szintén tagja lett a Miniszterelnök politikai tanácsadója) valamint a SZTFH elnöke által vezetett Akkreditációs Bizottságnak is. Az SZTFH-ról szóló törvény módosításával együtt az ESG törvény módosítása rendelkezik az SZTFH ellenőrzési funkcióinak megerősítéséről is, többek között a helyszíni ellenőrzésről, a közigazgatási bírság kiszabásáról stb., valamint az SZTFH hatáskörébe tartozik a jogosulatlan szolgáltatók elleni eljárás is. Fontos változás az is, hogy a törvény mostantól arról is rendelkezik, hogy az akkreditált szolgáltatók esetében az akkreditált státusz három évre szól.

Összességében a módosítások jelentős része a piaci szereplők szempontjából ésszerű irányba mutat. Igaz sok múlik a várhatóan rövidesen megjelenő, a decemberi törvényben még 18, a mostani módosítás alapján több elemében pontosított tartalmú, illetve az előbbieket két további megalkotandó végrehajtási rendeletek finomszabályozásától.

Módosult az ISO 9001 (MIR), ISO 14001 (KIR), ISO 45001 (MEBIR) és ISO 50001 (EgIR) szabvány

Megjelent az Amd 1 módosító dokumentum az egyes szabványokhoz (pl.: ISO 14001:2015/Amd 1:2024), mely módosítás az éghajlatváltozással kapcsolatos szempontok beépítését várja el a szervezetektől.
A módosítás alapján az irányítási rendszeren keretén belül a szervezetnek be kell mutatnia az éghajlatváltozással kapcsolatos releváns kérdésköröket valamint az érdekelt felek éghajlatváltozással kapcsolatos követelményeit.
A 2. számú  módosítási dokumentum (pl.: ISO 14001:2015/CD Amd 2) elkészítése is folyamatban van már, megjelenése esetén arról is beszámolunk.
 
 

 

ESG Beszámoló / Fenntarthatósági Jelentés

A decemberben a parlament által elfogadott 2023. évi CVIII., egyszerűen csak ESG  törvénynek nevezett jogszabály igazából két ESG intézményt vezetett be. Az egyiket ez a törvény írja körül és melynek alapján a vállalkozások meghatározott körének minden évben ESG beszámolót kell készíteni.  A másikat az e törvény kapcsán módosított 2000. évi C trv. (számviteli törvény), melynek alapján a vállalatok meghatározott körének évente fenntarthatósági jelentést kell előállítania.

Miért beszélünk két ESG intézményről? Mert az ESG egy gyűjtőfogalom: ide tartozik minden, egy vállalkozás által kiépített irányítási modell és ennek keretében hozott környezeti (E), társadalmi (S) és irányítási (G) intézkedéscsomag függetlenül attól, hogy azt milyen piaci (GRI, TCFD, SASB), vagy hatóság által előírt (ilyen az EU CSRD és az annak alapján kialakított ESRS) sztenderdek alapján vezették be. Ebből a szempontból tehát a számviteli törvényben szabályozott fenntarthatósági jelentés tartalmát tekintve szintén „ESG-nek” nevezhető.

Ami az ESG törvénynek kiemelt hangsúlyt ad, az annak a másikhoz képest erőteljesen szabályozott jellege. Az un. ESG törvény esetében a vállalkozások jelentéstételi kötelezettsége kiterjedt hatósági irányítás és kontroll alapján valósul meg, amibe egyes vállalati belső eljárások részletes szabályozásától kezdve az ESG-hez kapcsolódó szolgáltatói kör erőteljes regulációja is beletartozik. A számviteli törvény esetén a jelentéstételi kötelezettség teljesítése során a vállalkozások szabadabban választhatják meg a megvalósítás módozatát és azt is, hogy kivel szeretnének együttműködni.

A szabályozottság eltérésén túl a két törvény fogalomhasználatának összevetéséből is világosan látszik, hogy a jogalkotó a két rendszert szét kívánta választani. Az un. ESG törvény „beszámolóról” és „tanúsítóról”, míg a számviteli törvény „jelentésről” és „auditorról” rendelkezik és eltérő leadási határidőket fogalmaz meg a két jogszabály: a fenntarthatósági jelentést a pénzügyi jelentéssel együtt míg az ESG beszámolót attól függetlenül kell elkészíteni, valamint a szankcionálás szabályozása is eltérő. Ugyanakkor a két rendszer annyiban azonosságokat is felmutat, hogy a kötelezetti kör paraméterei első körben teljesen azonosak – igaz a fenntarthatósági jelentés esetén a leányvállalatok meghatározott feltételek esetén mentesülnek a kötelezettség alól –  és azonosak a bevezetési dátumok is:  a 2025-ös évről 2026-ban kell először számot adni.

Az EU 2022 őszén elfogadta a Corporate Sustainability Reporting direktívát, ami az EU ESG szabályozása. Ehhez kapcsolódóan jelent meg 2023 nyarán az European Sustainability Reporting Standards, az rövidesen várható a Corporate Sustainability Due Diligence direktíva megjelenés is és ezzel ezzel lesz teljes az EU ESG csomagja.

Az un. ESG törvény már most kitér az Európai Unió jogának való megfelelésre, és ugyanerre az irányelvre hivatkozik a számviteli törvény módosítása is, sőt, e törvény kifejezetten utal még arra is, hogy a fenntarthatósági jelentést az EU fenntarthatósági beszámolási standardjaival (ESRS) összhangban kell elkészítenie.

Mindezek alapján érthető az érintettek tamáskodása. Hány rendszert kell kiépíteni ugyanarra a témakörre? Egyet? Kettőt? Vagy esetleg többet, ha majd még a CSRD direktíva is implementálásra kerül? Ha többet, akkor miben fognak különbözni és miért? Vagy csak egy rendszert kell kiépíteni, és abból kell generálni – egyébként hasonló tartalmú – jelentéseket? Akkor minek több rendszer? Különösen élesen vetődik fel ez a kérdés azért is, mert a hosszabb távra épülő fenntarthatósági kérdésekkel kibővített vállalati kockázatkezelés a vállalatoknak rövid távon elkerülhetetlenül többletköltségeket is generál, és versenyképességi szempontból aggasztó, ha ezt a szabályozás még meg is spékeli.

Jelenleg előkészítés alatt állnak az ESG törvény végrehajtásának kereteit meghatározó rendeletek. Ezzel összefüggésben komoly felelősége van a szabályozóknak, hogy ezek a kérdések megnyugtató módon legyenek tisztázva. A bizonytalanságok eloszlatása érdekében szükség van arra, hogy egyértelműségével és átláthatóságával a rendszer olyan legyen, mint amilyen alapelveket maga is meghatároz, illetve arra, hogy ne legyenek a vállalatok kötelezettsége tekintetében olyan párhuzamosságok, amelyek logikája nem világos, ellenben versenyképességet romboló többletköltségeket generálnak.

Jelentősen emelkedik a munkavédelmi bírság felső határa

Megjelent a munkavédelmi bírság mértékéről és a kiszabására vonatkozó részletes szabályokról, valamint a munkabiztonsági szaktevékenység végzésére jogosult személyek nyilvántartásának és továbbképzésének szabályairól szóló 25/2024. (II. 14.) Korm. rendelet, amely 2024. március 1-től lesz hatályos.

A munkavédelmi bírság összege jelenleg 50.000 forinttól 10 millió forintig terjedhet. Március 1-től a munkavédelmi bírság összege már 100.000 forinttól 100.000.000 forintig terjedhet.

A munkavédelmi bírság alapösszege a súlyosan veszélyeztetett munkavállalónként százezer forint lesz.

A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti mikro- és kisvállalkozás vagy természetes személy munkáltató munkavédelmi normasértése esetén a munkavédelmi bírság mértéke 0,8-szeresére csökken, és legfeljebb 25 millió forintig terjedhet; középvállalkozás munkáltató munkavédelmi normasértése esetén a munkavédelmi bírság mértéke 0,9-szeresére csökken, és legfeljebb 50 millió forintig terjedhet.

Viszont, ha a munkáltató mulasztása miatt halálos munkabaleset következett be, akkor a munkavédelmi bírság összege kis- és középvállalkozások esetén is 100.000.000 forintig terjedhet.

Tényleg vége a munkaköri alkalmassági vizsgálatoknak?

Az elmúlt időszakban a médiában ilyen és hasonló című cikkek jelentek meg a témában:

„Megszavazták: eltörlik a kötelező orvosi alkalmasságit”
„A jövőben nem lesz kötelező a munkahelyi orvosi vizsgálat”
„Vége a kötelező munkaalkalmassági orvosi vizsgálatoknak?”

Aki csak a médiából tájékozódik és nem a Magyar Közlönyben megjelent jogszabályokból, az könnyen tévedésbe eshet.

A hazai gazdasági szereplők versenyképességének erősítésével és a közigazgatás hatékonyságának növelésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2023. évi CIX. törvény tartalmazza a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény alábbi módosítását, amely majd 2024. szeptember 1-jén lép hatályba.

 1. § (1) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 49. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és az Mvt. 49. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1) A munkavállaló csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha
       a) annak ellátásához megfelelő élettani adottságokkal rendelkezik,
       b) foglalkoztatása az egészségét, testi épségét, illetve a fiatalkorú egészséges fejlődését károsan nem befolyásolja,
       c) foglalkoztatása nem jelent veszélyt a munkavállaló reprodukciós képességére, magzatára,
       d) mások egészségét, testi épségét nem veszélyezteti és a munkára – jogszabályban meghatározottak szerint – alkalmasnak bizonyult.

(1a) Jogszabályban meghatározott esetekben vagy a munkáltató erre irányuló döntése esetén – az (1b) bekezdésben meghatározott kivétellel – a munkára való alkalmasságról jogszabályban meghatározott orvosi vizsgálat alapján kell dönteni.

(1b) Az (1a) bekezdést nem kell alkalmazni, ha szervezett munkavégzésre irányuló jogviszonyt szabályozó jogszabály az érintett tekintetében sajátos egészségi alkalmassági követelményről rendelkezik.”

(2) Az Mvt. 88. § (3) bekezdése a következő d) és e) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a feladatkörében érintett miniszter, hogy)

 • „d) az egészségügyért felelős miniszterrel és a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben határozza meg azon munkaköröket, feladatköröket (foglalkozásokat), amelyek esetében a munkára való alkalmasságról jogszabályban meghatározott orvosi vizsgálat alapján kell dönteni,
 • e) az irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek tekintetében az egészségügyért felelős miniszterrel és a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben határozza meg azon munkaköröket, feladatköröket (foglalkozásokat), amelyek esetében a munkára való alkalmasságról jogszabályban meghatározott orvosi vizsgálat alapján kell dönteni.”

Azaz 2024. szeptember 1-ig a (potenciális) munkavállalók munkára való alkalmasságról továbbra is a megszokott módon kell minden munkáltatónál meggyőződni.
Amennyiben – a szeptember 1-ig várhatóan megjelenő miniszteri rendeletek alapján – adott munkáltatónál lesznek olyan munkakörök, feladatkörök (foglalkozások), amelyek esetében valóban nem lesz kötelező a munkaköri alkalmassági vizsgálat elvégzése, akkor is érdemes megfontolni az alkalmassági vizsgálatok megtartását, mert történhetnek olyan balesetek és megbetegedések, amelyek megelőzésében vagy – ha már bekövetkezett akkor – vizsgálata során segíthet tisztázni, hogy a munkáltatónál végzett munka során szenvedett egészségkárosodást a munkavállaló, vagy már akkor sem volt egészséges, amikor elkezdett a munkáltatónál dolgozni. Egy munkabaleset vagy foglalkozási megbetegedés esetén erre a kérdésre fogja például majd a választ keresni a Munkavédelmi Hatóság, a Kormányhivatal (megtérítési eljárás keretében), a rendőrség és/vagy polgári peres kártérítési eljárásban az érintett munkavállaló.

Megszűnt az állati eredetű melléktermékeket átadók éves jelentési kötelezettsége

A 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 17.§ 2) bekezdését, valamint 4. mellékletét a 174/2023. (XII. 27.) AM rendelet hatályon kívül helyezte, így az állati eredetű melléktermékeket átadók esetén az éves jelentési kötelezettség – adatszolgáltatás a kezelésre, ártalmatlanításra átadott állati eredetű melléktermékek mennyiségéről – 2024. január 1-jével megszűnt.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint, a 2023-as tárgyév vonatkozásában (2024. március 1-ig) már csak azoknak a NÉBIH által nyilvántartott partnereknek kell állati eredetű melléktermék jelentést leadniuk, akik az átvett állati eredetű melléktermékek szállítását, kezelését, tárolását, feldolgozását, felhasználását vagy ártalmatlanítását végzik.

Megjelent a hazai ESG törvény – 2024.01.01-től hatályos

A 2023. évi 187. számú Magyar Közlönyben 2023. december 22-én megjelent a fenntartható finanszírozás és az egységes vállalati felelősségvállalás ösztönzését szolgáló környezettudatos, társadalmi és szociális szempontokat is figyelembe vevő, vállalati társadalmi felelősségvállalás szabályairól és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2023. évi CVIII. törvény (röviden: ESG törvény).

Amennyiben az ESG törvény általi kötelezettségekről, feladatokról többet szeretne megtudni, úgy ajánljuk figyelmébe a 2024. január 25-én lévő ESG szakmai képzésünket, ahol az ESG törvényt is részletesen ismertetjük a résztvevőkkel.

A törvénytervezet tartalmáról már korábban is írtunk, de a megjelent ESG törvény vállalkozásokra nézve legfontosabb tudnivalóit az alábbiakban összefoglaljuk.

Az ESG törvény célja

A törvény elsődleges célja, hogy az Európai Unió által tavaly novemberben kihirdetett CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), a fenntarthatósággal kapcsolatos vállalati jelentéstételről szóló irányelv hazai jogrendszerbe ültetését szolgálja. A vállalatok megfelelő információkat hozzanak nyilvánosságra a náluk felmerülő fenntarthatósági kockázatokról és lehetőségekről, továbbá az emberekre és a környezetre gyakorolt hatásukról, és átfogó információkkal rendelkezhessenek a gazdasági szereplők a fenntarthatóság és az egységes vállalati felelősségvállalás helyzetéről és jövőbeli irányairól.

Kötelezettek köre

A tervezethez képest a korábbi EUR alapon meghatározott kötelezettségi küszöbértékek forintra történő átváltása megtörtént, mely alapján az alábbi vállalatok tartoznak az ESG törvény hatálya:

1) Magyarország területén székhellyel rendelkező közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónak minősülő nagyvállalkozások, amelynél az üzleti évet megelőző üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő három mutatóérték közül bármelyik kettő meghaladta a következő határértéket:

 •  a mérlegfőösszeg a 10 000 millió forintot,
 • az éves nettó árbevétel a 20 000 millió forintot,
 • az átlagosan foglalkoztatottak száma az 500 főt.

Első fenntarthatósági jelentés készítése: 2024. pénzügyi évről.

2) Magyarország területén székhellyel rendelkező nagyvállalkozásra, amelynél az üzleti évet megelőző üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő három mutatóérték közül bármelyik kettő meghaladta a következő határértéket:

 • a mérlegfőösszeg a 10 000 millió forintot,
 •  az éves nettó árbevétel a 20 000 millió forintot,
 • az átlagosan foglalkoztatottak száma a 250 főt.

Első fenntarthatósági jelentés készítése: 2025. pénzügyi évről.

3) Közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónak minősülő kis- és középvállalkozás.
 

Első fenntarthatósági jelentés készítése: 2026. pénzügyi évről.

4) ESG adatszolgáltatást önként vagy szerződésben vállalja, vagy számára jogszabály az ESG adatszolgáltatást kötelezővé teszi.

Szereplők

 • Kormányzati részről az ESG témakörével kapcsolatos kormányzati szakmai irányítás és koordinálás a gazdaságfejlesztésért felelős miniszter feladata.
 • Ellenőrzését a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága látja el.
 • ESG tanúsító: az ESG beszámolót tanúsító, akkreditált megfelelőségértékelő szervezet.
 • ESG minősítő: egy vállalkozás ESG jellemzőire, illetve a fenntarthatósági kérdések körében felmerülő kockázataira vonatkozó véleményt, pontszámot vagy ezek kombinációját készít, illetve szolgáltatás keretében harmadik felek számára biztosít.

Megjegyzés: nem lehet ESG minősítő, aki adott jelentés és két egymást követő üzleti év vonatkozásában ESG tanúsítóként vagy ESG tanácsadóként eljár.

 • ESG tanácsadó: ESG célú vállalatirányítási szakértői és ESG adatszolgáltatáshoz kapcsolódó tájékoztató és tanácsadói szolgáltató tevékenységet folytat.

Megjegyzés: nem lehet ESG tanácsadó az, aki egy vállalkozás vagy leányvállalatai esetén, adott jelentés és két egymás követő üzleti év vonatkozásában ESG tanúsítóként nyújt szolgáltatást.

 • ESG szoftver gyártó-forgalmazó

A vállalkozások kötelezettségei

1) Kockázatkezelési rendszer létrehozása és rendszeres kockázatelemzések végzése.

 • rendszeres (legalább évente 1 alkalommal június 30-ig) kockázatelemzés a vállalat és értékláncának tevékenységére vonatkozólag
 • kockázatkezelési folyamat működtetéséért felelős személy kijelölése
 • ügyvezetése tájékoztatása legalább évente
 1. Megelőzési és korrekciós intézkedések megállapítása a vállalkozás saját üzleti hatáskörében és a közvetlen szállítóival szemben.
  • társadalmi felelősségvállalási stratégia készítése és közzététele
  • lényeges kockázatokra megelőző intézkedések hozatala
  • a közvetlen szállítók kiválasztásában fenntarthatósági szempontok érvényesítése
  • a közvetlen szállítók nyilatkoztatása az emberi jogi és környezetvédelmi elvárásokról
  • korrekciós intézkedés kötelezettségek megsértése esetén (beleértve a közvetlen szállítónál levőket is)
  • sikertelen korrekciós intézkedésnél akár a közvetlen szállítóval az üzleti kapcsolat szüneteltetése 3 hónapra
  • megelőzési és korrekciós intézkedések értékelése
 2. Belső felelősségvállalási stratégia és rendszer kialakítása
 3. Panaszkezelési eljárás biztosítása
 4. A közvetlen szállítók nyilatkoztatása a felmerülő kockázatok tekintetében
 5. Évente ESG beszámoló és ESG adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése

ESG beszámoló követelményei

 • Évente ESG beszámoló készítése az előző üzleti év fenntarthatósági célú átvilágítási kötelezettségeinek teljesítéséről
 • ESG beszámoló magyar nyelven, elektronikus formában, a -későbbi- rendeletben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően
 • ESG beszámoló ügyvezetői jóváhagyása és aláírása
 • ESG tanúsítóval az ESG beszámoló auditálása (lehetőség van előauditra is).
 • ESG tanúsítvány megszerzése
 • Az ESG beszámoló közzététele és feltöltése az ESG menedzsmentplatformra

Ahogy korábban is írtuk az ESG törvény megjelenése csak az első lépés a témában, a további részletszabályokat az egyes kormány- és miniszteri rendeletek fogják tartalmazni.

2024. évi országos munkavédelmi hatósági ellenőrzési terv

A Gazdaságfejlesztési Minisztérium közzétette a 2024. évi országos hatósági ellenőrzési tervét, amely a foglalkoztatás-felügyeleti ellenőrzések mellett tartalmazza a munkavédelmi ellenőrzési tervet is.

Az alábbi kettő tevékenységre vonatkozóan fog országos átfogó, munkavédelmi ellenőrzés történni:

Veszélyes anyaggal végzett tevékenységek
célvizsgálata, melynek célja a fokozott expozíciós esetszámok csökkentése és a mérgezéses esetek megelőzése.

Ellenőrizendő időszak: 2024. 04. 01.- 2024. 05. 31.

Fémipari tevékenységek
célvizsgálata, melynek célja a  bekövetkezett munkabalesetek és egészségkárosodások csökkentése.

Ellenőrizendő időszak: 2024.09.01. -2024. 10. 31.

Az országos átfogó ellenőrzéseken túlmenően a vármegyei Munkavédelmi Hatóságok is kezdeményezhetnek az illetékességi területükön célvizsgálatokat, illetve előre bejelentett ellenőrzéseket is lefolytathatnak.

A 2024. évi országos hatósági ellenőrzési terv erről a linkről tölthető le teljes terjedelmében:
Országos hatósági ellenőrzési terv 2024. év letöltése

ESG törvénytervezet – a CSRD hazai jogrendszerbe ültetése

A kormány társadalmi vitára bocsátotta a “ fenntartható finanszírozás és az egységes vállalati felelősségvállalás ösztönzését szolgáló környezettudatos, társadalmi és szociális szempontokat is figyelembe vevő, vállalati társadalmi felelősségvállalás szabályairól és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról” szóló törvénytervezetet amely gyakorlatilag az Európai Unió által tavaly novemberben kihirdetett CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), a fenntarthatósággal kapcsolatos vállalati  jelentéstételről szóló irányelv hazai jogrendszerbe ültetését szolgálja.

A fenntarthatósági jelentés alapelvei

A tervezet rögzíti
a beszámolóval kapcsolatos alapelveket: az üzleti titkokat nem sértő, a jóhiszeműség és tisztesség követelményét szem előtt tartó, a kettős lényegesség elve alapján készült beszámoló nyilvánosságát, átláthatóságát, a hosszú távú fenntarthatósági lehetőségek figyelembevételét és annak az üzleti stratégiában történő implementálását, az ellátási lánc tekintetében a kellő gondossággal történő eljárást. Külön kiemelésre kerül az is, hogy a fenntarthatósági követelmények érvényesítése során a vállalatoknak szerepet kell vállalni az Alaptörvényben lefektetett értékek, kiemelten a családbarát működés előmozdításában, valamint a család a nemzet és a kultúra támogatásában. A vállalkozás a társadalmi felelősségvállalási és környezetvédelmi átvilágítási követelményekkel összhangban kellő gondossággal jár el az ellátási láncai tekintetében a felelősségvállalási és környezeti kockázatok minimálisra csökkentése érdekében. 

Az ESG intézményrendszere

Az ESG beszámolóval kapcsolatos
törvény tervezete döntően a témakör intézményrendszerére koncentrál. A tervezetből az olvasható ki, hogy az elsősorban a piaci szereplők tevékenységének kereteit meghatározó, tevékenységüket szabályozó és ellenőrző központosított eljárásban a főszerepet a 2021-ben létrehozott Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága fogja játszani. Ez az Országgyűlés ellenőrzése alá rendelt önálló szabályozó szerv biztosítja az állam egyes kizárólagos gazdasági tevékenységi körébe tartozó, illetve egyes közhatalmi jellegű szabályozott tevékenységek vonatkozásában a fogyasztóvédelmi, hatósági ellenőrzési, és felügyeleti jogköreit. A Hatóság a koncessziós szerződésekkel, a szerencsejáték-szervezéssel, a dohányüggyel, a kiberbiztonsággal, valamint a bányászat és földtani tevékenységekkel kapcsolatos hatósági feladatokat látja el, de feladata a bírósági végrehajtók és a felszámolói szervezetrendszer hatékony működésének biztosítása is. Az ESG kapcsán a Hatóság fogja nyilvántartani és akkreditálni az ESG jelentések elkészítésében résztvevő vállalkozásokat, szabályoz, ellenőriz és ha szükséges szankcionál.  A hatóság egy online ESG menedzsment platformot, valamint egy hitelesített támogatás-menedzsment központot is működtet majd, ez utóbbit azzal a céllal, hogy biztosítja a költségvetési szervek, önkormányzatok, bevett egyházak, valamint nevelési-oktatási, szociális stb.-vel összefüggő társadalmi felelősségvállalási támogatási programok átláthatóságát és ellenőrizhetőségét. A Hatóság elnöke egy Nemzeti ESG Tanácsot hoz létre és kikéri az állásfoglalását az ESG beszámoló minimum követelményeinek meghatározása során.

Kormányzati részről az ESG témakörével kapcsolatos
kormányzati szakmai irányítás és koordinálás a gazdaságfejlesztésért felelős miniszter feladata, és ugyancsak ő felelős a vállalkozások szemléletformálását és fejlesztését célzó támogatási programokért. Ez utóbbi feladatot, az alá tartozó IFKA (Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság), mint vállalkozásfejlesztési ügynökség fogja kivitelezni, de ő lesz a felelős az ESG tanácsadói képzésért, az ESG tanácsadókat oktatók akkreditálásáért és nyilvántartásáért is. A miniszter ESG Akkreditációs Bizottságot hoz létre, amely véleményezi az ESG tanácsadók akkreditációjának követelményrendszerét.

ESG jelentési kötelezettség

A törvénytervezet részletesen szabályozza az ESG jelentéstételi folyamatban résztvevő vállalkozásokat. Ennek keretében körülhatárolja a jelentéstételre kötelezettek körét.
 A CSRD irányelv alapján rögzíti azt, hogy melyik vállalati kategória mikor kerül a törvény hatálya alá. 2025-ben kell számot adni a 2024-es évről azoknak a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónak minősülő nagyvállalkozásoknak, akiknél az üzleti évet megelőző üzleti évben a mérleg fordulónapján az alábbi mutatóértékek közül legalább kettő meghaladta a határéréket: 25 millió euro mérlegfőösszeg, 50 millió euro éves árbevétel, illetve az éves átlagban 500 fő foglalkoztatott. A következő évben a törvény hatálya azokra a nagyvállalkozásokra is ki fog terjedni, amelyeknél a fenti három határérték közül kettő fennáll, azzal a különbséggel, hogy esetükben a foglalkoztatottakra vonatkozó határérték 250 fő lesz. 2027-től pedig a jelentéstételi kötelezettség ki fog terjedni a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónak minősül kis- és középvállalatokra is.

Az EU irányelv alapján eddig számos kérdés fogalmazódott meg azzal kapcsolatosan, hogy a külföldi vállalatok belföldi székhelyű leányvállalatainak kell-e majd itthon külön ESG beszámolót készíteniük. A törvénytervezet erre egyértelműen irányt mutat: a törvény hatálya alá fognak esni azok a leányvállalatok és fióktelepek, amelyek esetében a harmadik országbeli anyavállalat vagy vállalkozás az elmúlt két egymást követő pénzügyi év mindegyikében több, mint 150 millió EUR árbevételt ért el az EU-ban. Esetükben azonban a beszámoló tartalma el fog térni a hazai vállalkozásokétól, amit külön kormányrendeletben fognak majd szabályozni. 

Kockázatkezelési rendszer bevezetése

A törvény hatálya alá tartozó
vállalkozások kötelezettsége, hogy megfelelő kockázatkezelési rendszert dolgozzanak ki. Ennek keretében ki kell jelölni egy, közvetlenül az ügyvezetés alá tartozó kockázatkezelőt, akinek kilétéről a vállalkozásnak tájékoztatni kell a Hatóságot is. Évente legalább egyszer, de szükség esetén többször is kockázatelemzést kell készíteni. A kockázatelemzésnek ki kell terjednie a vállalaton kívül, az ellátási láncain belüli munkavállalókra, valamint azon egyébként védett jogi helyzetben lévő személyek érdekeire, akiket a vállalkozás gazdasági tevékenysége közvetlenül érinthet.

A jelentést meg kell vitatni és ennek alapján a szükséges megelőző, illetve korrekciós intézkedéseket meg kell hozni, amelyek eredményét szinten rendszeresen értékelni szükséges.

Fontos még kiemelni, hogy a tervezet az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztását bünteti: a pénzbírság legkisebb összege 1 millió forint, legmagasabb az utolsó pénzügyi beszámoló szerinti előző teljes év árbevételének a 10%-a. 

ESG tanúsítók, szolgáltatók és oktató intézmények

A tervezet alapján a fenntarthatósággal kapcsolatos vállalati
jelentéstételi folyamatban résztvevő szolgáltatók is a törvény hatálya alá esnek: ezek   az ESG tanúsítók, az ESG tanácsadási szolgáltatást nyújtó természetes és jogi személyek, a fenntarthatósági szoftvereket fogalmazó és gyártó vállalatok, valamint az ESG tanácsadókat oktató intézmények.

A tervezet szerint a külön rendeletben meghatározott szakmai feltételeknek megfelelő tanúsító nem végezhet ESG célú vállalatirányítási vagy ESG adatszolgáltatást előkészítő tanácsadást, amely a társadalmi konzultáció keretében biztos, hogy számos észrevételt fog szülni. A tanácsadó pedig csak olyan szervezet vagy magánszermély lehet, akit külön miniszteri rendelet alapján a Hatóság akkreditál és a törvénytervezetben részletesen felsorolt információk alapján nyilvántart. Szintén a hatóság feladata az ESG szoftvereket forgalmazó és gyártó vállalatok akkreditálása is, de itt még az is követelmény, hogy a termék/szoltáltatás/folyamat tekintetében nemzeti kiberbiztonsági tanúsítvánnyal vagy megfelelőségi nyilatkozattal rendelkezzenek. Az ESG tanácsadókat oktató intézmények ugyancsak nyilvántartás és akkreditáció tárgyát képezik, de esetükben az IFKA fog eljárni. A törvény tervezete egy ESG minősítő intézményt is nevesít, aki a törvény szerint a Kormány által kijelölt kizárólagos állami tulajdonban álló gazdasági társaság is lehet.

A tervezet elfogadása és további rendeletek

A tervezetet a vitát követően a kormány az Országgyűlés elé fogja terjeszteni és vélhetően el fogja fogadni úgy, hogy az 2024 január 1-én hatályba fog lépni. Ugyanakkor ezzel nincs vége a történetnek, sőt a rendszer működése csak úgy biztosítható hatékonyan, ha idejében megszületnek azok a rendeletek, amelyek a részletszabályokat fogják tartalmazni (a fenntarthatósági átvilágítási kötelezettségek rendszeressége és dokumentációja, a kockázatelemzési rendszer kialakításának szabályai, az ESG beszámolók tartalma, a tanúsítókkal kapcsolatos követelmények, a tanácsadók/tanácsadókat oktató intézmények nyilvántartása vezetésének eljárásai valamint akkreditálási szabályai stb.) Ebből a törvénytervezet alapján 5 a kormány, 4 a gazdaságfejlesztési miniszter és 9 a Hatóság hatáskörébe tartozik.