Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató a https://www.dandeliongroup.hu/ honlappal kapcsolatosan

 1. Adatkezelő megnevezése
 2. A https://www.dandeliongroup.hu/ -t a DANDELION Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: H-1036 Budapest, Lajos utca 48-66., a továbbiakban: DANDELION Kft. vagy Adatkezelő) üzemelteti. A DANDELION Kft. jelen nyilatkozatával tájékoztatja a honlap látogatóit és felhasználóit adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről.


  Adatkezelő megnevezése: DANDELION Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
  Adatkezelő adószáma: 13856296-2-42
  Adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-09-876835
  Adatkezelő székhelye: H-1036 Budapest, Lajos utca 48-66.
  Adatkezelő e-elérhetősége: info@dandeliongroup.hu
  Adatkezelő telefonos elérhetősége: +36 1 354-1540
  Adatkezelő képviselője: Nagy Gréta Magdolna ügyvezető

 3. Adatkezelés szabályai
 4. Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2023. szeptember 12-től visszavonásig tart. Az adatkezelési szabályzat módosulása esetén a legfrissebb verzió folyamatosan felöltésre kerül, így mindig a honlapon közzétett szabályzat az irányadó.


  A DANDELION Kft. tájékoztatja látogatóit, hogy jelen honlappal kapcsolatosan csak a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak alapján kezel személyes adatokat. E tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed a DANDELION Kft. által a honlap üzemeltetése során megvalósított minden olyan folyamatra, amely során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

  A jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek az Infotv. 3. §-ban meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal.


  A DANDELION Kft. kijelenti, hogy személyes adatot csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezel. A kezelt személyes adatokat magáncélra nem használja fel, az adatkezelés mindenkor megfelel a célhoz kötöttség alapelvének, így amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.


  A DANDELION Kft. személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulása vagy különleges esetben törvényi előírás alapján kezel.


  A DANDELION Kft. szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. A DANDELION Kft. munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba. A személyes adatok tárolása, elhelyezése úgy került kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére nem hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.


  Ön a weboldalt ingyen, személyes adatok megadása nélkül látogathatja. A DANDELION Kft. az általa üzemeltetett honlapon közzéteszi elérhetőségeit, amelyeken keresztül a felhasználó fel tudja vele venni a kapcsolatot, illetve a kapcsolatfelvétel megtörténhet közvetlenól a kapcsolatfelvételi fülön keresztül. A honlapon közzétett elérhetőségek bármelyikén való kapcsolatfelvétel esetén az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul. Személyes adatainak az átadásával, és elküldésével, valamint a honlap látogatásával hozzájárul ahhoz, hogy az átadott adatait az Adatkezelő a jogszabályokban, valamint a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje, feldolgozza. A személyes adatok közvetlenül az érintettektől származnak.


  Amennyiben adatait harmadik személy küldi el részünkre, úgy arról az érintettet tájékoztatjuk, és tiltakozása esetén az adatokat töröljük.

 5. Az érintettek jogainak érvényesítése
 6. Amennyiben úgy érzi, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot az info@dandeliongroup.hu címen, vagy postai levelezési címünkön (székhely), hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Kérjük a levél tárgyában vagy a borítékon szíveskedjen feltüntetni, hogy „Adatkezelési tájékoztatás/panasz”.


  Az a természetes személy, aki a személyes adat alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítható, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az info@dandeliongroup.hu címen, illetve az adatkezelő részére postai úton küldött levélküldemény útján.


  Az érintett kérelmére a DANDELION Kft. tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.


  A Társaság köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadni a tájékoztatást.
  A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét adatkezelő a tájékoztatás kiadása előtt közli. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.


  Ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, azokat – különösen az érintett kérelmére – az Adatkezelő haladéktalanul pontosítja vagy helyesbíti, illetve ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az érintett által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy az érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti.


  A személyes adatot a DANDELION Kft. törli, ha kezelése jogellenes, az érintett hozzájárulását visszavonta vagy a személyes adatok törlést kérelmezi, az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte, vagy az adatkezelés korlátozásának időtartama lejárt.

  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
  a. az érintett vitatja az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség tisztázásának időtartamára;
  b. az adatok törlésének lenne helye, de az érintett írásbeli nyilatkozata vagy az adatkezelő rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára;
  c. az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen büntetőeljárás – során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás végleges, illetve jogerős lezárásáig;
  d. az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő dokumentációs kötelezettségének teljesítése céljából az adatok megőrzése szükséges, a kezelt adat törlésétől számított tíz évig.


  A DANDELION Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti, mentesül azonban az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.


  Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH)
  cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
  levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
  telefon: 06- 1-391-1400; +36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838
  fax: 06-1-391-1410;
  e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;
  weboldal: naih.hu

  Az érintett az adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. Azt, hogy az adatkezelés a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásoknak megfelel, az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó köteles bizonyítani. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.


  Az érintett halálát követő öt éven belül az elhaltat életében megillető, jelen Szabályzatban, az Infotv.-ben illetve a GDPR rendeletben meghatározott érintetti jogokat az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az adatkezelőnél tett nyilatkozattal – ha az érintett egy adatkezelőnél több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal – meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni.
  Ha az érintett nem tett a jelen bekezdés szerinti jognyilatkozatot, a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult a helyesbítéshez és a tiltakozáshoz való, valamint – ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt – az adatkezelés korlátozásához és a törléshez való, az elhaltat életében megillető jogokat érvényesíteni az érintett halálát követő öt éven belül. Az érintett jogainak e pont szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.

 7. Az adatkezelés helye, adatfeldolgozók:
 8. A weboldal által rögzített adatok a Társaság által üzemeltetett külön szerveren kerülnek tárolásra. A szerver fizikailag a 1101 Budapest, Expo tér 5-7. címen található, a Servergarden Korlátolt Felelősségű Társaság szervertermében.


  Az adatok megismerésére jogosult lehetséges személyek: a személyes adatokat az adatkezelő munkatársai, valamint együttműködő partnerei kezelhetik, a jelen Szabályzatban rögzített alapelvek tiszteletben tartásával. Az Adatkezelő munkatársait titoktartási kötelezettség köti, az adatokat kizárólag a jelen Szabályzatban az Adatkezelő számára meghatározott feltételek mellett kezelhetik, továbbíthatják.


  Az Adatkezelő a részére megadott személyes adatokat – a jelen tájékoztatóban foglaltak kivételével – harmadik személy részére nem továbbítja. A Társaság harmadik országba, illetőleg nemzetközi szervezet részére személyes adatot nem továbbít.

 9. Kapcsolatfelvétel az Adatkezelővel
 10. A DANDELION Kft. lehetőséget biztosít arra, hogy az általa üzemeltetett honlapon keresztül – a Kapcsolat menüpontban rögzített elérhetőségeken – a látogató felvegye vele a kapcsolatot. Ennek megfelelő kapcsolatfelvétel esetén a látogató hozzájárul ahhoz, hogy a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatait a DANDELION Kft. a jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje.

 11. Az adatkezelés jogalapja
 12. Jelen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [GDPR rendelet 6. cikk (1) a) pontja]. Személyes adatainak a kapcsolatfelvételi fülön való megadásával és elküldésével kifejezetten hozzájárul a megadott adatainak a kezeléséhez.

 13. Az adatkezelés célja, ideje
 14. Az adatkezelés célja a DANDELION Kft-vel a kapcsolatfelvétel elősegítése, az érintett adatainak a rögzítése, a szolgáltatások igénybevételének a megkönnyítése. Az adatokat a cél szerint szükséges, illetőleg a jogszabályok által meghatározott időtartamig, legkésőbb az érintett hozzájárulásának a visszavonásáig kezeljük.

 15. A kezelt adatok köre
 16. Az Ön döntése alapján a DANDELION Kft. a meghatározott adatkezelési célokkal kapcsolatosan kezelheti az Ön által megadott adatokat, így különösen, de nem kizárólagosan: vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail cím, valamint az Ön által levélben, telefonon vagy e-mail útján megadott további személyes adatokat (jellemzően: becenév, nem, lakóhely, tartózkodási hely, irányítószám, születési hely, születési idő, másodlagos e-mail cím, bemutatkozás).


  Amennyiben Ön a DANDELION Kft. részére e-mailt küld, úgy a DANDELION Kft. rögzíti a felhasználó e-mail címét, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.


  Amikor a https://www.dandeliongroup.hu/ oldalt olvassa, ez azzal is járhat, hogy cookie-kat vagy hasonló technológiákat használunk böngészőjének vagy eszközének azonosításához. A sütik által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat (a honlaplátogató IP-címét) a Társaság azonban nem kapcsolja össze más adatokkal – éppen ezért a hatályos adatvédelmi szabályozás alapján nem valósítja meg személyes adatok kezelését.


  A cookie egy kis fájl, amely akkor kerül az érintett számítógépére, amikor egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni az érintett böngészőjét. A cookie-k nélkül az internet használata sokkal nehézkesebb lenne. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is. Egy cookie sem tartalmaz olyan személyes adatot, amely lehetővé tenné bárki számára az érintett e-mailen, telefonon, vagy hagyományos postai úton történő elérését. A böngészőprogram oly módon is beállítható, hogy a program üzenettel tájékoztassa érintettet a cookie-k elhelyezéséről, illetve, hogy megakadályozza a cookie-k elhelyezését.


  Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. Ezt általában az Eszközök/Beállítások menüben az Adatvédelem beállításai – cookie vagy süti megnevezés alatt lehet megoldani. Azonban lehet, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül (pl. űrlapon megadott adatok elvesznek stb.).


  A https://www.dandeliongroup.hu/ weboldalon a Google Analytics által használt cookie-k működnek, melyek működésére a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak (www.google-analytics.com) oldalon lehet olvasni. A süti által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve a felhasználó IP-címét) a Google Egyesült Államokbeli szervereire továbbítják és ott tárolják. A Google az információkat felhasználja a weboldal felhasználó által történő használatának kiértékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről készült jelentéseknek a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására. A Google ezeket az információkat adott esetben harmadik felek részére is kiadhatja, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy amennyiben a harmadik fél a Google megbízásából ezeket az adatokat feldolgozza. A Google semmilyen esetben sem társítja a felhasználó IP címét a Google birtokában lévő más adatokkal. Jelen weboldal használatával a felhasználó elfogadja a Google által a felhasználóról gyűjtött adatok feldolgozását a fentebb leírt módszer és rendeltetés szerint. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljeskörűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 17. Záró és vegyes rendelkezések
 18. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. és a GDPR rendelet szabályai az irányadóak.


  Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.

Budapest, 2023. szeptember 12.