Módosult az ISO 14001 (KIR) szabvány

Megjelent az ISO 14001:2015/Amd 1:2024 dokumentum, mely módosítás az éghajlatváltozással kapcsolatos szempontok beépítését várja el a szervezetektől.
A módosítás alapján a KIR keretén belül a szervezetnek be kell mutatnia az éghajlatváltozással kapcsolatos releváns kérdésköröket valamint az érdekelt felek éghajlatváltozással kapcsolatos követelményeit.
A 2. számú  módosítási dokumentum (ISO 14001:2015/CD Amd 2) elkészítése is folyamatban van már, megjelenése esetén arról is beszámolunk.
 
 

 

 

ESG Beszámoló / Fenntarthatósági Jelentés

A decemberben a parlament által elfogadott 2023. évi CVIII., egyszerűen csak ESG  törvénynek nevezett jogszabály igazából két ESG intézményt vezetett be. Az egyiket ez a törvény írja körül és melynek alapján a vállalkozások meghatározott körének minden évben ESG beszámolót kell készíteni.  A másikat az e törvény kapcsán módosított 2000. évi C trv. (számviteli törvény), melynek alapján a vállalatok meghatározott körének évente fenntarthatósági jelentést kell előállítania.

Miért beszélünk két ESG intézményről? Mert az ESG egy gyűjtőfogalom: ide tartozik minden, egy vállalkozás által kiépített irányítási modell és ennek keretében hozott környezeti (E), társadalmi (S) és irányítási (G) intézkedéscsomag függetlenül attól, hogy azt milyen piaci (GRI, TCFD, SASB), vagy hatóság által előírt (ilyen az EU CSRD és az annak alapján kialakított ESRS) sztenderdek alapján vezették be. Ebből a szempontból tehát a számviteli törvényben szabályozott fenntarthatósági jelentés tartalmát tekintve szintén „ESG-nek” nevezhető.

Ami az ESG törvénynek kiemelt hangsúlyt ad, az annak a másikhoz képest erőteljesen szabályozott jellege. Az un. ESG törvény esetében a vállalkozások jelentéstételi kötelezettsége kiterjedt hatósági irányítás és kontroll alapján valósul meg, amibe egyes vállalati belső eljárások részletes szabályozásától kezdve az ESG-hez kapcsolódó szolgáltatói kör erőteljes regulációja is beletartozik. A számviteli törvény esetén a jelentéstételi kötelezettség teljesítése során a vállalkozások szabadabban választhatják meg a megvalósítás módozatát és azt is, hogy kivel szeretnének együttműködni.

A szabályozottság eltérésén túl a két törvény fogalomhasználatának összevetéséből is világosan látszik, hogy a jogalkotó a két rendszert szét kívánta választani. Az un. ESG törvény „beszámolóról” és „tanúsítóról”, míg a számviteli törvény „jelentésről” és „auditorról” rendelkezik és eltérő leadási határidőket fogalmaz meg a két jogszabály: a fenntarthatósági jelentést a pénzügyi jelentéssel együtt míg az ESG beszámolót attól függetlenül kell elkészíteni, valamint a szankcionálás szabályozása is eltérő. Ugyanakkor a két rendszer annyiban azonosságokat is felmutat, hogy a kötelezetti kör paraméterei első körben teljesen azonosak – igaz a fenntarthatósági jelentés esetén a leányvállalatok meghatározott feltételek esetén mentesülnek a kötelezettség alól –  és azonosak a bevezetési dátumok is:  a 2025-ös évről 2026-ban kell először számot adni.

Az EU 2022 őszén elfogadta a Corporate Sustainability Reporting direktívát, ami az EU ESG szabályozása. Ehhez kapcsolódóan jelent meg 2023 nyarán az European Sustainability Reporting Standards, az rövidesen várható a Corporate Sustainability Due Diligence direktíva megjelenés is és ezzel ezzel lesz teljes az EU ESG csomagja.

Az un. ESG törvény már most kitér az Európai Unió jogának való megfelelésre, és ugyanerre az irányelvre hivatkozik a számviteli törvény módosítása is, sőt, e törvény kifejezetten utal még arra is, hogy a fenntarthatósági jelentést az EU fenntarthatósági beszámolási standardjaival (ESRS) összhangban kell elkészítenie.

Mindezek alapján érthető az érintettek tamáskodása. Hány rendszert kell kiépíteni ugyanarra a témakörre? Egyet? Kettőt? Vagy esetleg többet, ha majd még a CSRD direktíva is implementálásra kerül? Ha többet, akkor miben fognak különbözni és miért? Vagy csak egy rendszert kell kiépíteni, és abból kell generálni – egyébként hasonló tartalmú – jelentéseket? Akkor minek több rendszer? Különösen élesen vetődik fel ez a kérdés azért is, mert a hosszabb távra épülő fenntarthatósági kérdésekkel kibővített vállalati kockázatkezelés a vállalatoknak rövid távon elkerülhetetlenül többletköltségeket is generál, és versenyképességi szempontból aggasztó, ha ezt a szabályozás még meg is spékeli.

Jelenleg előkészítés alatt állnak az ESG törvény végrehajtásának kereteit meghatározó rendeletek. Ezzel összefüggésben komoly felelősége van a szabályozóknak, hogy ezek a kérdések megnyugtató módon legyenek tisztázva. A bizonytalanságok eloszlatása érdekében szükség van arra, hogy egyértelműségével és átláthatóságával a rendszer olyan legyen, mint amilyen alapelveket maga is meghatároz, illetve arra, hogy ne legyenek a vállalatok kötelezettsége tekintetében olyan párhuzamosságok, amelyek logikája nem világos, ellenben versenyképességet romboló többletköltségeket generálnak.

Jelentősen emelkedik a munkavédelmi bírság felső határa

Megjelent a munkavédelmi bírság mértékéről és a kiszabására vonatkozó részletes szabályokról, valamint a munkabiztonsági szaktevékenység végzésére jogosult személyek nyilvántartásának és továbbképzésének szabályairól szóló 25/2024. (II. 14.) Korm. rendelet, amely 2024. március 1-től lesz hatályos.

A munkavédelmi bírság összege jelenleg 50.000 forinttól 10 millió forintig terjedhet.
Március 1-től a munkavédelmi bírság összege már 100.000 forinttól 100.000.000 forintig terjedhet.

A munkavédelmi bírság alapösszege a súlyosan veszélyeztetett
munkavállalónként százezer forint lesz.

A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti mikro- és
kisvállalkozás vagy természetes személy munkáltató munkavédelmi normasértése esetén a munkavédelmi bírság mértéke 0,8-szeresére csökken, és legfeljebb 25 millió forintig terjedhet; középvállalkozás munkáltató munkavédelmi normasértése esetén a munkavédelmi bírság mértéke 0,9-szeresére csökken, és legfeljebb 50 millió forintig terjedhet.

Viszont, ha a munkáltató mulasztása miatt
halálos munkabaleset következett be, akkor a munkavédelmi bírság összege kis- és középvállalkozások esetén is 100.000.000 forintig terjedhet.

Tényleg vége a munkaköri alkalmassági vizsgálatoknak?

Az elmúlt időszakban a médiában ilyen és hasonló című cikkek jelentek meg a témában:

„Megszavazták: eltörlik a kötelező orvosi alkalmasságit”
„A jövőben nem lesz kötelező a munkahelyi orvosi vizsgálat”
„Vége a kötelező munkaalkalmassági orvosi vizsgálatoknak?”

Aki csak a médiából tájékozódik és nem a Magyar Közlönyben megjelent jogszabályokból, az könnyen tévedésbe eshet.

A hazai gazdasági szereplők versenyképességének erősítésével és a közigazgatás hatékonyságának növelésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2023. évi CIX. törvény tartalmazza a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény alábbi módosítását, amely majd 2024. szeptember 1-jén lép hatályba.

 1. § (1) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 49. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és az Mvt. 49. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1) A munkavállaló csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha
       a) annak ellátásához megfelelő élettani adottságokkal rendelkezik,
       b) foglalkoztatása az egészségét, testi épségét, illetve a fiatalkorú egészséges fejlődését károsan nem befolyásolja,
       c) foglalkoztatása nem jelent veszélyt a munkavállaló reprodukciós képességére, magzatára,
       d) mások egészségét, testi épségét nem veszélyezteti és a munkára – jogszabályban meghatározottak szerint – alkalmasnak bizonyult.

(1a) Jogszabályban meghatározott esetekben vagy a munkáltató erre irányuló döntése esetén – az (1b) bekezdésben meghatározott kivétellel – a munkára való alkalmasságról jogszabályban meghatározott orvosi vizsgálat alapján kell dönteni.

(1b) Az (1a) bekezdést nem kell alkalmazni, ha szervezett munkavégzésre irányuló jogviszonyt szabályozó jogszabály az érintett tekintetében sajátos egészségi alkalmassági követelményről rendelkezik.”

(2) Az Mvt. 88. § (3) bekezdése a következő d) és e) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a feladatkörében érintett miniszter, hogy)

 • „d) az egészségügyért felelős miniszterrel és a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben határozza meg azon munkaköröket, feladatköröket (foglalkozásokat), amelyek esetében a munkára való alkalmasságról jogszabályban meghatározott orvosi vizsgálat alapján kell dönteni,
 • e) az irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek tekintetében az egészségügyért felelős miniszterrel és a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben határozza meg azon munkaköröket, feladatköröket (foglalkozásokat), amelyek esetében a munkára való alkalmasságról jogszabályban meghatározott orvosi vizsgálat alapján kell dönteni.”

Azaz 2024. szeptember 1-ig a (potenciális) munkavállalók munkára való alkalmasságról továbbra is a megszokott módon kell minden munkáltatónál meggyőződni.
Amennyiben – a szeptember 1-ig várhatóan megjelenő miniszteri rendeletek alapján – adott munkáltatónál lesznek olyan munkakörök, feladatkörök (foglalkozások), amelyek esetében valóban nem lesz kötelező a munkaköri alkalmassági vizsgálat elvégzése, akkor is érdemes megfontolni az alkalmassági vizsgálatok megtartását, mert történhetnek olyan balesetek és megbetegedések, amelyek megelőzésében vagy – ha már bekövetkezett akkor – vizsgálata során segíthet tisztázni, hogy a munkáltatónál végzett munka során szenvedett egészségkárosodást a munkavállaló, vagy már akkor sem volt egészséges, amikor elkezdett a munkáltatónál dolgozni. Egy munkabaleset vagy foglalkozási megbetegedés esetén erre a kérdésre fogja például majd a választ keresni a Munkavédelmi Hatóság, a Kormányhivatal (megtérítési eljárás keretében), a rendőrség és/vagy polgári peres kártérítési eljárásban az érintett munkavállaló.

Megszűnt az állati eredetű melléktermékeket átadók éves jelentési kötelezettsége

A 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 17.§ 2) bekezdését, valamint 4. mellékletét a 174/2023. (XII. 27.) AM rendelet hatályon kívül helyezte, így az állati eredetű melléktermékeket átadók esetén az éves jelentési kötelezettség – adatszolgáltatás a kezelésre, ártalmatlanításra átadott állati eredetű melléktermékek mennyiségéről – 2024. január 1-jével megszűnt.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint, a 2023-as tárgyév vonatkozásában (2024. március 1-ig) már csak azoknak a NÉBIH által nyilvántartott partnereknek kell állati eredetű melléktermék jelentést leadniuk, akik az átvett állati eredetű melléktermékek szállítását, kezelését, tárolását, feldolgozását, felhasználását vagy ártalmatlanítását végzik.

Megjelent a hazai ESG törvény – 2024.01.01-től hatályos

A 2023. évi 187. számú Magyar Közlönyben 2023. december 22-én megjelent a fenntartható finanszírozás és az egységes vállalati felelősségvállalás ösztönzését szolgáló környezettudatos, társadalmi és szociális szempontokat is figyelembe vevő, vállalati társadalmi felelősségvállalás szabályairól és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2023. évi CVIII. törvény (röviden: ESG törvény).

Amennyiben az ESG törvény általi kötelezettségekről, feladatokról többet szeretne megtudni, úgy ajánljuk figyelmébe a 2024. január 25-én lévő ESG szakmai képzésünket, ahol az ESG törvényt is részletesen ismertetjük a résztvevőkkel.

A törvénytervezet tartalmáról már korábban is írtunk, de a megjelent ESG törvény vállalkozásokra nézve legfontosabb tudnivalóit az alábbiakban összefoglaljuk.

Az ESG törvény célja

A törvény elsődleges célja, hogy az Európai Unió által tavaly novemberben kihirdetett CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), a fenntarthatósággal kapcsolatos vállalati jelentéstételről szóló irányelv hazai jogrendszerbe ültetését szolgálja. A vállalatok megfelelő információkat hozzanak nyilvánosságra a náluk felmerülő fenntarthatósági kockázatokról és lehetőségekről, továbbá az emberekre és a környezetre gyakorolt hatásukról, és átfogó információkkal rendelkezhessenek a gazdasági szereplők a fenntarthatóság és az egységes vállalati felelősségvállalás helyzetéről és jövőbeli irányairól.

Kötelezettek köre

A tervezethez képest a korábbi EUR alapon meghatározott kötelezettségi küszöbértékek forintra történő átváltása megtörtént, mely alapján az alábbi vállalatok tartoznak az ESG törvény hatálya:

1) Magyarország területén székhellyel rendelkező közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónak minősülő nagyvállalkozások, amelynél az üzleti évet megelőző üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő három mutatóérték közül bármelyik kettő meghaladta a következő határértéket:

 •  a mérlegfőösszeg a 10 000 millió forintot,
 • az éves nettó árbevétel a 20 000 millió forintot,
 • az átlagosan foglalkoztatottak száma az 500 főt.

Első fenntarthatósági jelentés készítése: 2024. pénzügyi évről.

2) Magyarország területén székhellyel rendelkező nagyvállalkozásra, amelynél az üzleti évet megelőző üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő három mutatóérték közül bármelyik kettő meghaladta a következő határértéket:

 • a mérlegfőösszeg a 10 000 millió forintot,
 •  az éves nettó árbevétel a 20 000 millió forintot,
 • az átlagosan foglalkoztatottak száma a 250 főt.

Első fenntarthatósági jelentés készítése: 2025. pénzügyi évről.

3) Közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónak minősülő kis- és középvállalkozás.
 

Első fenntarthatósági jelentés készítése: 2026. pénzügyi évről.

4) ESG adatszolgáltatást önként vagy szerződésben vállalja, vagy számára jogszabály az ESG adatszolgáltatást kötelezővé teszi.

Szereplők

 • Kormányzati részről az ESG témakörével kapcsolatos kormányzati szakmai irányítás és koordinálás a gazdaságfejlesztésért felelős miniszter feladata.
 • Ellenőrzését a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága látja el.
 • ESG tanúsító: az ESG beszámolót tanúsító, akkreditált megfelelőségértékelő szervezet.
 • ESG minősítő: egy vállalkozás ESG jellemzőire, illetve a fenntarthatósági kérdések körében felmerülő kockázataira vonatkozó véleményt, pontszámot vagy ezek kombinációját készít, illetve szolgáltatás keretében harmadik felek számára biztosít.

Megjegyzés: nem lehet ESG minősítő, aki adott jelentés és két egymást követő üzleti év vonatkozásában ESG tanúsítóként vagy ESG tanácsadóként eljár.

 • ESG tanácsadó: ESG célú vállalatirányítási szakértői és ESG adatszolgáltatáshoz kapcsolódó tájékoztató és tanácsadói szolgáltató tevékenységet folytat.

Megjegyzés: nem lehet ESG tanácsadó az, aki egy vállalkozás vagy leányvállalatai esetén, adott jelentés és két egymás követő üzleti év vonatkozásában ESG tanúsítóként nyújt szolgáltatást.

 • ESG szoftver gyártó-forgalmazó

A vállalkozások kötelezettségei

1) Kockázatkezelési rendszer létrehozása és rendszeres kockázatelemzések végzése.

 • rendszeres (legalább évente 1 alkalommal június 30-ig) kockázatelemzés a vállalat és értékláncának tevékenységére vonatkozólag
 • kockázatkezelési folyamat működtetéséért felelős személy kijelölése
 • ügyvezetése tájékoztatása legalább évente
 1. Megelőzési és korrekciós intézkedések megállapítása a vállalkozás saját üzleti hatáskörében és a közvetlen szállítóival szemben.
  • társadalmi felelősségvállalási stratégia készítése és közzététele
  • lényeges kockázatokra megelőző intézkedések hozatala
  • a közvetlen szállítók kiválasztásában fenntarthatósági szempontok érvényesítése
  • a közvetlen szállítók nyilatkoztatása az emberi jogi és környezetvédelmi elvárásokról
  • korrekciós intézkedés kötelezettségek megsértése esetén (beleértve a közvetlen szállítónál levőket is)
  • sikertelen korrekciós intézkedésnél akár a közvetlen szállítóval az üzleti kapcsolat szüneteltetése 3 hónapra
  • megelőzési és korrekciós intézkedések értékelése
 2. Belső felelősségvállalási stratégia és rendszer kialakítása
 3. Panaszkezelési eljárás biztosítása
 4. A közvetlen szállítók nyilatkoztatása a felmerülő kockázatok tekintetében
 5. Évente ESG beszámoló és ESG adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése

ESG beszámoló követelményei

 • Évente ESG beszámoló készítése az előző üzleti év fenntarthatósági célú átvilágítási kötelezettségeinek teljesítéséről
 • ESG beszámoló magyar nyelven, elektronikus formában, a -későbbi- rendeletben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően
 • ESG beszámoló ügyvezetői jóváhagyása és aláírása
 • ESG tanúsítóval az ESG beszámoló auditálása (lehetőség van előauditra is).
 • ESG tanúsítvány megszerzése
 • Az ESG beszámoló közzététele és feltöltése az ESG menedzsmentplatformra

Ahogy korábban is írtuk az ESG törvény megjelenése csak az első lépés a témában, a további részletszabályokat az egyes kormány- és miniszteri rendeletek fogják tartalmazni.

2024. évi országos munkavédelmi hatósági ellenőrzési terv

A Gazdaságfejlesztési Minisztérium közzétette a 2024. évi országos hatósági ellenőrzési tervét, amely a foglalkoztatás-felügyeleti ellenőrzések mellett tartalmazza a munkavédelmi ellenőrzési tervet is.

Az alábbi kettő tevékenységre vonatkozóan fog országos átfogó, munkavédelmi ellenőrzés történni:

Veszélyes anyaggal végzett tevékenységek
célvizsgálata, melynek célja a fokozott expozíciós esetszámok csökkentése és a mérgezéses esetek megelőzése.

Ellenőrizendő időszak: 2024. 04. 01.- 2024. 05. 31.

Fémipari tevékenységek
célvizsgálata, melynek célja a  bekövetkezett munkabalesetek és egészségkárosodások csökkentése.

Ellenőrizendő időszak: 2024.09.01. -2024. 10. 31.

Az országos átfogó ellenőrzéseken túlmenően a vármegyei Munkavédelmi Hatóságok is kezdeményezhetnek az illetékességi területükön célvizsgálatokat, illetve előre bejelentett ellenőrzéseket is lefolytathatnak.

A 2024. évi országos hatósági ellenőrzési terv erről a linkről tölthető le teljes terjedelmében:
Országos hatósági ellenőrzési terv 2024. év letöltése

ESG törvénytervezet – a CSRD hazai jogrendszerbe ültetése

A kormány társadalmi vitára bocsátotta a “ fenntartható finanszírozás és az egységes vállalati felelősségvállalás ösztönzését szolgáló környezettudatos, társadalmi és szociális szempontokat is figyelembe vevő, vállalati társadalmi felelősségvállalás szabályairól és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról” szóló törvénytervezetet amely gyakorlatilag az Európai Unió által tavaly novemberben kihirdetett CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), a fenntarthatósággal kapcsolatos vállalati  jelentéstételről szóló irányelv hazai jogrendszerbe ültetését szolgálja.

A fenntarthatósági jelentés alapelvei

A tervezet rögzíti
a beszámolóval kapcsolatos alapelveket: az üzleti titkokat nem sértő, a jóhiszeműség és tisztesség követelményét szem előtt tartó, a kettős lényegesség elve alapján készült beszámoló nyilvánosságát, átláthatóságát, a hosszú távú fenntarthatósági lehetőségek figyelembevételét és annak az üzleti stratégiában történő implementálását, az ellátási lánc tekintetében a kellő gondossággal történő eljárást. Külön kiemelésre kerül az is, hogy a fenntarthatósági követelmények érvényesítése során a vállalatoknak szerepet kell vállalni az Alaptörvényben lefektetett értékek, kiemelten a családbarát működés előmozdításában, valamint a család a nemzet és a kultúra támogatásában. A vállalkozás a társadalmi felelősségvállalási és környezetvédelmi átvilágítási követelményekkel összhangban kellő gondossággal jár el az ellátási láncai tekintetében a felelősségvállalási és környezeti kockázatok minimálisra csökkentése érdekében. 

Az ESG intézményrendszere

Az ESG beszámolóval kapcsolatos
törvény tervezete döntően a témakör intézményrendszerére koncentrál. A tervezetből az olvasható ki, hogy az elsősorban a piaci szereplők tevékenységének kereteit meghatározó, tevékenységüket szabályozó és ellenőrző központosított eljárásban a főszerepet a 2021-ben létrehozott Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága fogja játszani. Ez az Országgyűlés ellenőrzése alá rendelt önálló szabályozó szerv biztosítja az állam egyes kizárólagos gazdasági tevékenységi körébe tartozó, illetve egyes közhatalmi jellegű szabályozott tevékenységek vonatkozásában a fogyasztóvédelmi, hatósági ellenőrzési, és felügyeleti jogköreit. A Hatóság a koncessziós szerződésekkel, a szerencsejáték-szervezéssel, a dohányüggyel, a kiberbiztonsággal, valamint a bányászat és földtani tevékenységekkel kapcsolatos hatósági feladatokat látja el, de feladata a bírósági végrehajtók és a felszámolói szervezetrendszer hatékony működésének biztosítása is. Az ESG kapcsán a Hatóság fogja nyilvántartani és akkreditálni az ESG jelentések elkészítésében résztvevő vállalkozásokat, szabályoz, ellenőriz és ha szükséges szankcionál.  A hatóság egy online ESG menedzsment platformot, valamint egy hitelesített támogatás-menedzsment központot is működtet majd, ez utóbbit azzal a céllal, hogy biztosítja a költségvetési szervek, önkormányzatok, bevett egyházak, valamint nevelési-oktatási, szociális stb.-vel összefüggő társadalmi felelősségvállalási támogatási programok átláthatóságát és ellenőrizhetőségét. A Hatóság elnöke egy Nemzeti ESG Tanácsot hoz létre és kikéri az állásfoglalását az ESG beszámoló minimum követelményeinek meghatározása során.

Kormányzati részről az ESG témakörével kapcsolatos
kormányzati szakmai irányítás és koordinálás a gazdaságfejlesztésért felelős miniszter feladata, és ugyancsak ő felelős a vállalkozások szemléletformálását és fejlesztését célzó támogatási programokért. Ez utóbbi feladatot, az alá tartozó IFKA (Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság), mint vállalkozásfejlesztési ügynökség fogja kivitelezni, de ő lesz a felelős az ESG tanácsadói képzésért, az ESG tanácsadókat oktatók akkreditálásáért és nyilvántartásáért is. A miniszter ESG Akkreditációs Bizottságot hoz létre, amely véleményezi az ESG tanácsadók akkreditációjának követelményrendszerét.

ESG jelentési kötelezettség

A törvénytervezet részletesen szabályozza az ESG jelentéstételi folyamatban résztvevő vállalkozásokat. Ennek keretében körülhatárolja a jelentéstételre kötelezettek körét.
 A CSRD irányelv alapján rögzíti azt, hogy melyik vállalati kategória mikor kerül a törvény hatálya alá. 2025-ben kell számot adni a 2024-es évről azoknak a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónak minősülő nagyvállalkozásoknak, akiknél az üzleti évet megelőző üzleti évben a mérleg fordulónapján az alábbi mutatóértékek közül legalább kettő meghaladta a határéréket: 25 millió euro mérlegfőösszeg, 50 millió euro éves árbevétel, illetve az éves átlagban 500 fő foglalkoztatott. A következő évben a törvény hatálya azokra a nagyvállalkozásokra is ki fog terjedni, amelyeknél a fenti három határérték közül kettő fennáll, azzal a különbséggel, hogy esetükben a foglalkoztatottakra vonatkozó határérték 250 fő lesz. 2027-től pedig a jelentéstételi kötelezettség ki fog terjedni a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónak minősül kis- és középvállalatokra is.

Az EU irányelv alapján eddig számos kérdés fogalmazódott meg azzal kapcsolatosan, hogy a külföldi vállalatok belföldi székhelyű leányvállalatainak kell-e majd itthon külön ESG beszámolót készíteniük. A törvénytervezet erre egyértelműen irányt mutat: a törvény hatálya alá fognak esni azok a leányvállalatok és fióktelepek, amelyek esetében a harmadik országbeli anyavállalat vagy vállalkozás az elmúlt két egymást követő pénzügyi év mindegyikében több, mint 150 millió EUR árbevételt ért el az EU-ban. Esetükben azonban a beszámoló tartalma el fog térni a hazai vállalkozásokétól, amit külön kormányrendeletben fognak majd szabályozni. 

Kockázatkezelési rendszer bevezetése

A törvény hatálya alá tartozó
vállalkozások kötelezettsége, hogy megfelelő kockázatkezelési rendszert dolgozzanak ki. Ennek keretében ki kell jelölni egy, közvetlenül az ügyvezetés alá tartozó kockázatkezelőt, akinek kilétéről a vállalkozásnak tájékoztatni kell a Hatóságot is. Évente legalább egyszer, de szükség esetén többször is kockázatelemzést kell készíteni. A kockázatelemzésnek ki kell terjednie a vállalaton kívül, az ellátási láncain belüli munkavállalókra, valamint azon egyébként védett jogi helyzetben lévő személyek érdekeire, akiket a vállalkozás gazdasági tevékenysége közvetlenül érinthet.

A jelentést meg kell vitatni és ennek alapján a szükséges megelőző, illetve korrekciós intézkedéseket meg kell hozni, amelyek eredményét szinten rendszeresen értékelni szükséges.

Fontos még kiemelni, hogy a tervezet az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztását bünteti: a pénzbírság legkisebb összege 1 millió forint, legmagasabb az utolsó pénzügyi beszámoló szerinti előző teljes év árbevételének a 10%-a. 

ESG tanúsítók, szolgáltatók és oktató intézmények

A tervezet alapján a fenntarthatósággal kapcsolatos vállalati
jelentéstételi folyamatban résztvevő szolgáltatók is a törvény hatálya alá esnek: ezek   az ESG tanúsítók, az ESG tanácsadási szolgáltatást nyújtó természetes és jogi személyek, a fenntarthatósági szoftvereket fogalmazó és gyártó vállalatok, valamint az ESG tanácsadókat oktató intézmények.

A tervezet szerint a külön rendeletben meghatározott szakmai feltételeknek megfelelő tanúsító nem végezhet ESG célú vállalatirányítási vagy ESG adatszolgáltatást előkészítő tanácsadást, amely a társadalmi konzultáció keretében biztos, hogy számos észrevételt fog szülni. A tanácsadó pedig csak olyan szervezet vagy magánszermély lehet, akit külön miniszteri rendelet alapján a Hatóság akkreditál és a törvénytervezetben részletesen felsorolt információk alapján nyilvántart. Szintén a hatóság feladata az ESG szoftvereket forgalmazó és gyártó vállalatok akkreditálása is, de itt még az is követelmény, hogy a termék/szoltáltatás/folyamat tekintetében nemzeti kiberbiztonsági tanúsítvánnyal vagy megfelelőségi nyilatkozattal rendelkezzenek. Az ESG tanácsadókat oktató intézmények ugyancsak nyilvántartás és akkreditáció tárgyát képezik, de esetükben az IFKA fog eljárni. A törvény tervezete egy ESG minősítő intézményt is nevesít, aki a törvény szerint a Kormány által kijelölt kizárólagos állami tulajdonban álló gazdasági társaság is lehet.

A tervezet elfogadása és további rendeletek

A tervezetet a vitát követően a kormány az Országgyűlés elé fogja terjeszteni és vélhetően el fogja fogadni úgy, hogy az 2024 január 1-én hatályba fog lépni. Ugyanakkor ezzel nincs vége a történetnek, sőt a rendszer működése csak úgy biztosítható hatékonyan, ha idejében megszületnek azok a rendeletek, amelyek a részletszabályokat fogják tartalmazni (a fenntarthatósági átvilágítási kötelezettségek rendszeressége és dokumentációja, a kockázatelemzési rendszer kialakításának szabályai, az ESG beszámolók tartalma, a tanúsítókkal kapcsolatos követelmények, a tanácsadók/tanácsadókat oktató intézmények nyilvántartása vezetésének eljárásai valamint akkreditálási szabályai stb.) Ebből a törvénytervezet alapján 5 a kormány, 4 a gazdaságfejlesztési miniszter és 9 a Hatóság hatáskörébe tartozik. 

Demisztifikálni az ESG-T

A félreértések, aggályok és kérdőjelek nemcsak a rendszer egészével, hanem az ESG gyakorlatával kapcsolatban is tisztázást igényelnek.

A teljesség igénye nélkül kiindulópontként le kell szögezni, hogy alapesetben egy vállalat szempontjából az ESG stratégiai kérdés, mivel az ESG által felvetett témakörök nagyságrendje és időhorizontja túlmutat a napi operatív gyakorlaton. Különösen, hogy mint ahogy fentebb érveltünk mellette, számos – jelentős forrást is igénylő és egymással szorosan összefüggő – kérdés kapcsán vezetői döntésre van szükség. Ez persze nem zárja ki azt, hogy egy vállalat azt csak egy kellemetlen jelentésnek tekintse és hogy ennek szellemében is kezelje azt, mint ahogy ez számos esetben így is lesz. És ugyan még korai azt állítani, hogy a rendszer minden vonatkozásban meg fog felelni az eredeti elvárásoknak, de nem megúszható, hogy a vállalkozások a működési környezet fokozott nyomása miatt ezt a növekvő kockázatot figyelembe vegyék.

Az ESG stratégiai megközelítése azt is igényli, hogy a kérdéskör a vállalaton belül megfelelően legyen pozícionálva. Szemben az előbb már említett jótékonykodással (CSR), amelynek kezelése a vállalaton belül a legtöbb esetben – logikusan – a kommunikációs területhez lett telepítve, az ESG a vállalat különböző területeit érinti, és ugyan a kommunikációnak fontos szerepe van e témakör kezelésében, de ideális esetben nem lehet az integráló erő a külső kommunikációs szempont.

Jóllehet a közbeszédben jellemzően az ESG jelentésről esik a legtöbb szó, azok akik azt mondják, hogy az ESG egy jelentéskészítés, ugyan nem tévednek, de igazuk sincs. A valóságban a jelentés csak a jéghegy csúcsa. Mint ilyen, a mélyben zajló folyamatok, munka messze meghaladják a riport kereteit, a jelentés csak ezek – ideális esetben őszinte – igazolása. A folyamat egyik kritikus része azoknak az adatoknak, mérőszámoknak az előállítása, majd karbantartása, amelyek alapját képezik az előremutató intézkedéseknek. Ha ezek a mindennapok kérdéseire, a lényegesség alapján feltárt kockázatokra reflektálnak, akkor a jelentés és a menedzsment fókusz szinte teljesen át fog fedni.

Módszertanilag megalapozott, minőségi, megfelelően előállítható és kontrollálható adatokra van szükség. Az objektíven mérhető esetben – mint a környezeti pillér elvárásai – viszonylag könnyebb a feladat. A társadalmi lábnál vannak még olyan pontok, ahol a mérés módszertana még kidolgozásra vár, vagy rendelkezésre álló módszertan alapján a piac elfogadására. És amikor majd a kötelezettek számára eljön az audit pillanata, a fő fókusz ott is az objektív, bizonyítékokon alapuló adatokon lesz.

Mindez azt is jelenti, hogy az ESG-t aluról kell felépíteni, a vezetői iránymutatás alapján a szervezet minden egységének bevonásával, csapatmunkában. A dolgozókkal is meg kell ismertetni a kitűzött célokat, az azokhoz vezető utat. Ha ismerősnek tűnhet, nem véletlen. A több, mint 25 éve működtetett vállalatirányítási rendszerekhez hasonló az analógia.  

Ha elfogadjuk ezt a megközelítést, akkor magától értetődik, hogy kritikus a tulajdonosok és a menedzsment megértése, elköteleződése az ESG valódi szükségességét illetően. Ezt követően első lépésként azt kell felmérni, hogy mi a lényeges az adott vállalat számára és hogy az így kiválasztott pontok tekintetében milyen adatok állnak már rendelkezésre, és mi az amit elő kell állítani. És mindezt a meglévő működésbe kell integrálni. Ha a napi normál menetrend részévé válik, a jelentéstételi időszak kevésbé lesz fájdalmas és csikorgó.

Azok a nagyvállalatok, akiknek 2025-ben kell majd leadni az első jelentést már most el kell, hogy kezdjék a felkészülést: késő lesz 2024 végén úgy értékelni egy éves folyamatot, hogy utólag kell induló adatokat előállítani. Már ha lehetséges egyáltalán. Ezen felül fontos belátni, hogy a jelentéstétel nem lehet önmagában cél. Az első, valószínűleg leginkább nagy idő- és energia befektetést igénylő jelentést követően a következő években az egyes pillérekhez tartozó teljesítmény fejlődését is bizonyítani szükséges. A munka tehát igazából a bázisértékek felállítása a jó gyakorlatok implementálása után kezdődik csak igazán.

Az értékláncok beszállítói minősítésére számos, közöttük hazai gyakorlat is létezik már. Mindezek alkalmasak arra, hogy a vevők, esetünkben kötelezettek távolról, viszonylag alacsony költségek mellett felmérjék a beszállítóik ESG teljesítményét. Ugyanakkor látni kell ezen, önbevallás alapon működő rendszerek korlátait is, többek között azért is mert ezek természetükből fakadóan a vállalkozások számára kulcsfontosságú lényegesség témakörét korlátozottan tudják csak kezelni. A kritikus beszállítók esetében nem kérdés, hogy részletesebb vizsgálatra is szükség lehet.

Nagy horderejű változás elején tartunk. A gyakorlatba ültetés során már most számos kérdés merül fel, például, hogy a multinacionális vállalatok hazai leányainak milyen mélységű, egyáltalán önálló jelentéstételi kötelezettsége van-e, illetve a következő időszakban várható, további ESRS szabványok közül hiányt pótló lesz a lényegességi vizsgálat módszertana is.

Az elkövetkezendő években – más rendszerekhez hasonlóan – az ESG esetében is folyamatos finomítással kell majd számolnunk. A rendszernek még számos gyerekbetegsége van, ami kidolgozásra vár. De valahol el kell kezdeni, amire építkezni lehet a jövőben. A klímakockázat, a társadalmi anomáliák nem tűnnek el varázsütésre. Ez a kollektív kívánság szép, de illuzórikus.

Az ESG – ESRS tévhitek a rendszerről

Rendszerszinten három közvélekedést részleteznénk a hazai piacot a jövőben meghatározó ESRS szabványcsomagból kiindulva.

 • Az egyik, hogy nem valós azt állítani, hogy a rendszer minden vonatkozásban költségnövelő a vállalatok számára.
 • A másik, hogy nem valós azt állítani, hogy a szabályozás merevsége nem hagy mozgásteret a vállalatoknak.
 • A harmadik pedig az, hogy nem valós azt állítani, hogy – meghatározott vállalati körre – a fenntarthatósági jelentéstétel csak egy jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés.

  Ami biztos, hogy ha tisztán hatékonysági szempontok alapján nézzük, akkor a vállalkozásoknak az ESG jelentésükben megfogalmazott különböző intézkedései eltérő ráfordítással kalkulálhatóak. Ezek egy része pénzügyileg már rövid távon pozitív hozadékú. Az ESG jó ürügy arra, hogy a korábban halogatott fenntarthatósághoz, veszteségfeltáráshoz kapcsolódó projekteket újra elővegye a vállalat.  Legtöbbje ezeknek jellemzően átszervezésekkel, racionalizálással, az energia- és anyagfelhasználás csökkentésével, vagy a felhasználás módozatának a megváltoztatásával elérhető hasznot hoz. A rutin helyett új szempontok kerülnek előtérbe a döntéshozatalban, és ezek kitermelik ezeket a lehetőségeket.  Az ESG projektekhez társuló célok, azok mérésére szolgáló KPI-ok és nyomonkövetésük nem sokban különbözik attól, amit egy vállalatirányítási rendszereket üzemeltető vállalat egyébként is tesz.

  Az intézkedések egy másik köre már kitettségi, kockázatcsökkentési megfontolás alapján és -nagyságrendtől függően – vezetői szintű döntést igényel. E tekintetben eltérhet a különböző vállalatok és menedzsmentjének víziója és kockázatviselési hajlandósága. Kockázatalapú prioritásokat kell felállítani, és azokat figyelembe véve döntéseket hozni, nem megfeledkezve arról, hogy a klímakockázatokat tekintve például jelenleg egyre nehezebb a lineáris trendekben gondolkodni. Mindennek persze szerencsés következményei is lehetnek: ha egy vállalkozás hosszú távú szempontok alapján úgy döntött, hogy egy hosszabb megtérülésű saját zöld energia termelő beruházást hajtott végre és helyezett üzembe 2021-ben, a 2022. évi energia árak kedvező irányba lökték a korábban megtérülési áldozatként kezelt beruházást.

  Végül a legnagyobb ellenállás a vállalatok részéről azoknak a költségeknek a számba vétele és kifizetése kapcsán vetődik fel, amelyeket az általa okozott negatív externáliák kezelésére kell, hogy költsön. Ez a legnehezebb, legköltségesebb, sok esetben a tulajdonosok és a menedzsment részéről legnagyobb belső ellenállással végrehajtható tevékenység, ami leginkább szembe megy a vállalatok profitmaximalizálásra törekvő szándékával. Ugyanakkor és nyilvánvalóan meghatározott üzleti kereteken belül ez lehet egy értékválasztás alapján megkülönböztető stratégia is. És nézzük mindezt meg egy másik oldalról, az üzleti tervezhetőség oldaláról is. A jelenben végrehajtott intézkedések közül lesz olyan, ami úgy térül meg, hogy a potenciális, de a közeljövőben borítékolhatóan várható kibocsátást terhelő adókat lehet csökkenteni vele. Erre jó példa a karbonkibocsátás adóztatása vagy, hogy hazai példát említsünk, a hulladékok tekintetében a lerakási járulék. Másrészt lesznek intézkedések, amelyekre azért lesz szükség, mert a bizonyos termékekre, gyakorlatokra korlátozások, tiltások vonatkozhatnak majd. Ha már a példáknál tartunk, itt lehet megemlíteni a nem is olyan régen a teljes eating-out étkeztetést felbolygató SUP rendeletet (single-use-plastic directive), amely miatt hiába keressük a műanyag szívószálat már a kedvenc éttermeinkben.

  Számos félreértés van azzal kapcsolatban is, hogy mennyire merev az ESRS sztenderdek alkalmazása. A valóság az, hogy az számos ponton biztosít mozgásteret a vállalatoknak. Először is, különösen a kis- és közép vállalkozások esetében a felkészülésre több időt hagy a rendszer. Ráadásul úgy, hogy az intézkedéseket csak fokozatosan kelljen bevezetni és a jelentéskészítés magasabb költségeit figyelembe véve lehetővé kívánják tenni azok több évre történő szétosztását is.

  Másrészt nem minden információ előállítása kötelező minden vállalat számára: az ESRS megfelelő rugalmasságot biztosít a vállalatok számára annak eldöntésében, hogy a sajátosságaik és körülményeik alapján melyik információ releváns, illetve lehetőség van a nem lényeges információk elhagyására.

  Végül a jelentéstételi kötelezettségen belül nem minden tétel kötelező, önkéntes például a biológiai sokféleségre való átállási terv elkészítése sem.

  Ami pedig a jogszabályi kötelezettségen túl a piaci környezet nyomása, annak ékes bizonyítéka, hogy a beszállítói pozícióban lévő vállalatokat vevőik már korábban is megmérettették.  Számot kellett, hogy adjanak a működésük olyan elemeiről, amelyeket a megrendelők kockázati szempontból mérlegeltek és döntöttek arról, hogy milyen intézkedéseket várnak el a beszállítótól. Míg korábban kizárólag a minőségre – és valljuk be őszintén, az árra – helyeződött a hangsúly, most ezen felül a társadalmi, környezeti szempontok is bekerülnek. Nem beszélve az üzletfolytonosságról, ami miatt a beszállítói minősítések a korábbihoz képest jóval komplexebb folyamattá váltak. Figyelembe véve, hogy a nagyobb megrendelők hamarosan ESG kötelezettekké válnak, ők maguk fognak gondoskodni arról, hogy számos ESG előírást a beszállítóik számára is kötelezővé tegyenek.

  A fentiek igazak az ESG kiterjesztése terén kulcsszerepet játszó pénzügyi szférára is:

  a pénz és tőkepiaci szereplők részéről fokozottabb elvárás lesz az ügyfeleik ESG alapú megítélése és ez a piaci kockázat elbírálása mellett fokozottabban fog latba nyomni a finanszírozási döntéseikben.

  Az EU által előírt ESG kötelezettségek tehát nem egyszerűen jogszabályi előírások, hanem egyre inkább piacivá váló követelmények.